Cerkiew św. Włodzimierza Wielkiego

Jest jedyną parafią prawosławną w powiecie nowosądeckim. Dnia 29 sierpnia 1982 r. odbyła się uroczystość poświęcenia przez J.E. Metropolitę Bazylego kamienia węgielnego pod budowę świątyni. Podczas nabożeństwa śpiewał już, organizowany od wiosny tego roku miejscowy chór, prowadzony przez Piotra Trochanowskiego. Jesienią, już regularnie, odbywały się nabożeństwa pod gołym niebem, a jednocześnie budowano kaplicę, traktowaną, jako przyszłą bramę wejściową do świątyni. Do kaplicy, którą powierzono opiece Apostołów Słowian, św. św. Cyryla i Metodego, wprowadzono się niemal wraz z pierwszym śniegiem, początkiem grudnia 1982 r. W roku 1984 ruszają pierwsze prace budowlane przy cerkwi, wznoszonej wg projektu spółki p. Wójtowiczów z Nowego Sącza. Realizacja przeciąga się na wiele, wiele lat, a związane jest to przede wszystkim z brakiem funduszy. Powstają jednak kolejno – zrąb dzwonnicy, nawy głównej i prezbiterium (1984-1986). W roku 1987 zaczynają się najtrudniejsze bodaj technicznie i bardzo kosztowne prace przy wznoszeniu żelbetonowej konstrukcji nad nawą główną. Przy różnego rodzaju komplikacjach, chociaż zrobiono wiele, nie udało się tego roku wypełnić betonem całej piramidalnej konstrukcji nośnej.

Następne lata to wznoszenie kopuł nad prezbiterium (1990), dwu bocznych nad nawą (1991) i tej najwyższej, na razie, z ogromnym Krzyżem (1992). Do 1994 roku cała świątynia, pokryta już jest miedzianą blachą. Oprócz dzwonnicy, której budowa według. Założonego projektu odłożona zostaje na „później”. Sytuacja ekonomiczna, zmusza do wyboru pomiędzy owym „później”, a naglącą sprawą wykończenia świątyni wewnątrz. Staje się to możliwe w 1996 roku. Natomiast budowa kopuły nad dzwonnica nadal czeka na swoją realizację. Istnienie prawosławnej wspólnoty i w ogóle – oficjalnego, zorganizowanego istnienia Łemków po kilkudziesięciu latach niebytu (od r. 1947) wpisało się zauważalnie w najnowszą historię miasta i regionu. Również w pejzaż – poprzez wspaniałą pod względem architektonicznym Cerkiew Św. Włodzimierza, odwiedzaną bardzo licznie przez turystów i kuracjuszy najsłynniejszego w Polsce uzdrowiska. Dzień 8 września 1996 roku był wielkim Dniem naszej Parafii – poświęcenie cerkwi. Na uroczystości przybywają: Jego Eminencja Metropolita Bazyli, Jego Ekscelencja Arcybiskup Adam, Jego Ekscelencja Arcybiskup Jeremiasz. Również duchowieństwo i wierni z całej naszej diecezji, jak też z Ziem Zachodnich – gdzie mieszka do dziś 90% wysiedlonych podczas Akcji „Wisła” Łemków.

 

Cerkiew-Prawoslawna-Krynica2
Cerkiew-Prawoslawna-Krynica1

Pomimo tego, iż świątynia sam w sobie jest obiektem stosunkowo młodym to we swoim wnętrzu posiada zabytkowy ikonostas, który pochodzi z nieistniejących już świątyń bieszczadzkich a konkretnie ze wsi Osławica, Jawornik i Komańcza. Według opisu inwentaryzacyjnego ikony powstały w XIX wieku, natomiast ich przemalowania wykonano już w wieku XX. W 1988 roku ikony zostały przekazane do Krynicy, natomiast w kontekście całkowitego zniszczenia w 2006r. cerkwi p.w. Opieki Matki Boskiej w Komańczy, stały się jedynym ocalałym wyposażeniem pochodzącym z tej świątyni, stanowiącym bardzo cenny zespół zabytków sztuki cerkiewnej. Obiekt stanowi niejednorodną kompozycję zabytkowych ikon i ornamentyki, wyeksponowanych na współczesnej konstrukcji nośnej. W 2009 roku ikonostas został odrestaurowany.

Serdecznie zapraszamy do zwiedzania świątyni, która znajduje się przy ulicy Cmentarnej w Krynicy a także do uczestnictwa w nabożeństwach, które odbywają się w każdą niedzielę i święta o godzinie 10:00. W świątyni odbywają się także nabożeństwa we środy i soboty oraz przed każdym dużym świętem o godzinie 17:00.
Wokół świątyni znajduje się Park miniatur architektury drewnianej Beskidu Sądeckiego.

Cerkiew św. Włodzimierza Wielkiego ul. Św. Włodzimierza 3 , 33-370 Krynica-Zdrój

Cerkiew-Prawoslawna-Krynica4
Cerkiew-Prawoslawna-Krynica3